sindra.net - sindra betyder ursprungligen sprida gnistor och ska åskådliggöra de glödspån som faller när man t ex smider järn
Om du inte ser någon meny till vänster klicka här.

Helga Trefaldighets Kyrka, fortsättning

Kyrkan
Den kyrka som idag kallas Helga Trefaldighets kyrka byggdes år 1302. Helga Trefaldighets församling fanns redan på 1100-talet och då fanns en mindre träkyrka som revs i samband med att Domkyrkan byggdes. I och med det började Trefaldighetsborna bygga den kyrka som idag kallas Helga Trefaldighets kyrka.
I mitten av 1500-talet vandaliserades kyrkan men Gustav III restaurerade den.
Till höger på bilden syns Värmlands nation och ena Domkyrkotornet.

Foto: Marianne Gille, april 2005.

Tornet
På 1300-talet byggdes tornet som då hade en smal och hög spira. Vid stadsbranden år 1702 förstördes det tornet och det torn som finns idag har den karakteristiska låga tornhuven med kyrktupp.
I bakgrunden skymtar Uppsala Domkyrka.

Foto: Marianne Gille, oktober/november 2004.

Målningen över huvudingången
Målningen över huvudingången, som föreståller "Den barmhärtige samariten" tillkom vid den stora renoveringen år 1905. Resterande målningar år från 1400-talet.

Foto: Marianne Gille, oktober/november 2004.

Korets glasfönster
Den gotländske kyrkmålaren C.W. Pettersson har målat korets glasfönster. Målningarna föreställer dels bibliska händelser men även historiska personer såsom Erik Den Helige, Heliga Birgitta, Gustaf II Adolf och psalmförfattaren Johan Olof Wallin.

Foto: Marianne Gille, oktober/november 2004.

Altaret
Den ursprungliga stenaltarskivan med de fem vigningskorsen från sekelskiftet 1300, ligger sedan 1904 på altaret. En relief från 1905 utförd av dansken H. Sörensen-Ringi pryder väggen ovanför altaret. Reliefen föreställer "Den heliga nattvaden".

Foto: Marianne Gille, oktober/november 2004.

Professorn och kyrkgumman
Två statyetter pryder vardera sidan av altaret. Den ena föreställer professorn och författaren Erik Gustaf Geijer och den andra skulptören Carl Eldhs mor. De representerar universitetet och bondesamhället.

Foto: Marianne Gille, oktober/november 2004.

Orgeln
Byggdes 1993.

Foto: Marianne Gille, oktober/november 2004.

Mariakoret
Mariakoret, med målningar från 1400-talet restaurerades 1993. Målningen av Marias kröning finns ovanför det lilla altaret, i valvet. På väggen återfinns även Marias gyllene krona samt den blå triptyken. Väggen förstördes vid en häftig brand år 1921 men man kan ändå se en tydlig bild där föreställande Marias och Elisabets möte.
Koret används vid dop och mindre gudstjänster.

Foto: Marianne Gille, oktober/november 2004.

Takmålning inifrån kyrkan

Foto: Marianne Gille, oktober/november 2004.

Vy mot altaret

Foto: Marianne Gille, oktober/november 2004.

Vy mot utgången

Foto: Marianne Gille, oktober/november 2004.

Södra Tornet
Nathan Söderblom, Trefaldighets kyrkoherde 1900-1912 hänger här samt en tavla över församlingens präster sedan slutet av 1200-talet.

 
Vapenhusen
Vapenhuset mot norr, mot Domkyrkan, är det äldsta. Här kan man se spår av en Rosenkransmadonna och av intressanta figurmålningar i valven.

 
Kyrkklockorna
Göts båda två efter stadsbranden 1702. Lillklockan dateras 1909.

Gravvården
Det finns en gravvård i södra kyrkväggen som inte har några kända namn, men är ändå värt ett besök.
På den vänstra stenen står det:
TILL. HOGKOMST. AF. DEN. BÄSTA MAKA C: L: E: LÄT M: S: RESA. DENNA STEN. 1783. RUTHS B:1 V: 16. 17.
På den mittersta, största stenen, står det:
EFTERKOMMANDE UNNA OSS VILORUM LÅT TVÅN MAKAR TILLSAMMANS HÄR HVILA TIL DES ANDEN KOMMER BEHÖFVER DU DENNA PLATS LÅT OSS LIGGA UNDER DINA FÖTTER ELLER SKÄNK OSS AF DIN ÄGO ET ANNAT LITET RUM DÄR VÅRA BEN MÅ NIUTA SIN RO HVILKE VI VARIT GÖRE DIG VIST LIKA NOG VI VORO MÄNNISKIOR VI VORO CHRISTNE
På den högra, svarta stenen, står det:
HIT O JESU! SA. MLOMS WI

Foto: Marianne Gille, oktober/november 2004.

Copyright © 2004-2007 sindra.net