sindra.net - sindra betyder ursprungligen sprida gnistor och ska åskådliggöra de glödspån som faller när man t ex smider järn
Om du inte ser någon meny till vänster klicka här.

Ekeby by, fortsättning.


Modell av Ekeby by
Ekeby by ligger i Vänge, 15 km väster om Uppsala. Det är Sveriges enda radby där den ursprungliga medeltida strukturen bevarats. Ringgatan runt byn anlades för att bönderna inte skulle kunna utvigda sina ägor. På det viset var det enkelt att fastställa hur mycket varje gård skulle erlägga i skatt eller arrende. Varje gård hade en tomt som gick från den ena sidan av ringgatan till den andra. På det viset blev det att gårdarna låg på rad - en radby. Lilla säteriet som ligger längst i nordväst i byn, är den enda gård som fortfarande har en tomt som går tvärs över hela bytomten.

Mellangatan anlades på 1700-talet för att minskar risken för bränder. Alla tak var täckta med halm eller träspån. I dag finns bara ett sådant tak kvar.

Först 1935 började man dra in vatten i byn. Innan dess var byns bykälla en livlig träffpunkt.

En omfattande restaurering av byns hus gjordes 1982.

Byn blev förklarad som byggnadsminnesmärke 1997.

Arkeologiska undersökningar har gjorts i området under 1900-talet. Man har funnit många lämningar av boplatser från bronsåldern och äldre järnåldern (1500 f. Kr till 500 e. Kr).

Byns ägare är Ärkestiftet som har ägt byn sedan medeltiden.

Foto: Marianne Gille, juli 2007.


Karlssongården
Gården har fått sitt namn efter den siste brukaren, som var Bertil Karlsson. Mangården är från 1700-talet. Mangården är skild från fägården som var helt sluten med grindar mellan husen.

Foto: Marianne Gille, juli 2007.


Karlssongården, uthuslänga
Uthuslängan är från 1700-talet. Den innehåller magasin, visthusbod/drängkammare och slöjdbod samt matkällare.

Foto: Marianne Gille, juli 2007.


Karlssongården, uthuslänga
Interiör från drängkammaren där drängen bodde under sommarhalvåret. Vintertid bodde drängar och pigor i mangårdsbyggnadens dagligstuga. Inredningen är från slutet av 1800-talet.

Foto: Marianne Gille, juli 2007.


Karlssongårdens fähus

Foto: Marianne Gille, juli 2007.


Vy på Karlssongården
Karlssongården är den bäst bevarade gården i byn. Vänge Hembygdsförening disponerar gården där de bland annat ordnar utställningar, visningar samt kaffeservering.

Foto: Marianne Gille, juli 2007.


Mellangatan
Mellangatan går tvärs genom byn och är från 1700-talet. Eftersom alla tak var täckta med halm eller träspån anlades den som en brandgata för att minska brandrisken i byn.

Foto: Marianne Gille, juli 2007.


Gropgården
Gropgården är byns äldsta hus och är från 1700-talet. Huset ligger på sin ursprungliga plats. Jordbruket lades ned 1952.

Foto: Marianne Gille, juli 2007.


Tvättstugan ligger strax utanför ringgatan

Foto: Marianne Gille, juli 2007.


Smedjan
Bysmedjan låg alltid lite avsides på grund av brandrisken. Vänge Hembygdsförening restaurerade Ekebys smedja på 1990-talet.

Foto: Marianne Gille, juli 2007.


Väderkvarnen
Väderkvarnen är från 1807 och var i drift i ungefär 100 år. En storm slet av vingarna 1924, kvarnen förföll och maskineriet skingrades.
Vänge Hembygdsförening bildades 1950. Deras huvudsyfte var att restaurera väderkvarnen samt Ekeby by. 1963 fick kvarnen vingar igen. Efter att ha renoverat väderkvarnen i flera decennier återinvigdes en helt fungerande kvarn midsommarafton 1988.

Foto: Marianne Gille, juli 2007.

Till Vänge Hembygdsförening

Copyright © 2007, 2012 sindra.net