sindra.net - sindra betyder ursprungligen sprida gnistor och ska åskådliggöra de glödspån som faller när man t ex smider järn
Om du inte ser någon meny till vänster klicka här.


Foto: Marianne Gille, maj 2004

Dombron, fortsättning.

Dombron omtalades redan på 1280-talet. Då bestod bron av trä och gick ända fram till domtrapphuset eftersom åmurarna ännu inte var byggda och i hög grad begränsade åfårans bredd. Tidvis hade den bodar längs sina sidor där det bedrevs handel. Bron blev utsatt för kraftig åverkan under islossningen som av flera skäl var betydligt våldsammare då än idag. Vid de stora stadsbränderna eldhärjades den. Vissa tider var bron påbyggd med torn och andra träöverbyggnader. Så var fallet vid branden 1702 och troligen anledning till att bron eldhärjades vid det tillfället. Således blev bron ombyggd flera gånger innan den fick sitt nuvarande utseende 1760. Men inte heller denna stenbro kunde motstå tidens tand. En förstärkning ansågs nödvändig och gjordes 1947. För att förhindra fortsatt söndervittring cementinjekterades och isolerades de bärande stenarna. Körbanan belades med smågatsten och gångbanan med storgatsten. Samtidigt stängdes bron för motortrafik för att skydda den från för kraftigt slitage och bevara den till eftervärlden.

Bron har haft flera namn. "The stora bro" kallades den 1454 och "Torgbron" 1534. Dagens namn, Dombron, är känt från 1586 och syftar på läget nära Domkyrkan.

Copyright © 2004-2007 sindra.net