Brandförsvaret i Uppsala


Brandförsvarets första brandstation låg på Dragarbrunnsgatan 9
Fastigheten byggdes från början som första hus i Uppsala för arbetare. Byggnaden uppfördes 1852 av "Bolaget för beredande av bostäder åt den arbetande klassen".

1872 övertogs fastigheten av Uppsala Stads Brandkår. Den invigdes 1 oktober 1892. Byggnaderna finns kvar och fasaderna är bevarade i ursprungsskick.

Med tiden blev det trångt i stadens första brandstation och redan 1908 väcktes önskemål om en större station. Brandkåren flyttade från gården 1915. Namnet Gamla Brandstationen lever kvar. Samtliga hus renoverades och byggdes om 1974.

Foto: Marianne Gille, april 2006.


Stall och spruthus Dragarbrunnsgatan 9
Är från tiden då brandstationen nyttjade Dragarbrunnsgatan 9 för sin verksamhet. Idag idkas byggnaden som ateljé.

Foto: Marianne Gille, april 2006.

 
Eriksdals brandstation
Stationen låg på Sysslomansgatan 44 och kompletterade huvudstationen i väntan på en större station. Eriksdals station klarade utryckningarna till Eriksdal, Stabbylund och Enhagen.

Brandstationen drogs in 1917, då verksamheterna från både Dragarbrunnsgatans och Eriksdals brandstationer flyttades till den nybyggda brandstationen i hörnet Kungsgatan och Skolgatan.


Brandstationen i hörnet av Kungsgatan och Skolgatan, Centrumstationen
Första stationen på denna plats togs i bruk vid årsskiftet 1916-1917 och den sista lades ned 2004 då brandbilarna flyttades till Bärby brandstation.

Foto: Marianne Gille, maj 2005.


1960-talets brandstation
Utbyggnad av brandstationen i hörnet av Kungsgatan och Skolgatan. I dag finns bara de tre äldsta garagen kvar (de tre längst till vänster i bild) som var de först byggda. De andra som tillbyggdes senare revs år 2006 till förmån för bygge av bostadshus.

Foto: Marianne Gille, maj 2005.


Rosendals brandstation
Stationen stod färdig i december 1975.

Foto: Marianne Gille, april 2006.


Fyrislunds brandstation, vid Viktoria
Stationen stod färdig för inflyttning 1989.

Foto: Marianne Gille, september 2005.


Ångspruta som står i entrén till Viktora, Utbildnings- & Övningscentrum.
Engelsktillverkad ångspruta från 1874. Tillverkad av Shand, Mason & Co. Uppsala brandförsvar renoverade den i början av 1980-talet, då den deponerades dit från Länsmuseet i Gävle. Tidigare tillhörde ångsprutan Gävle brandförsvar.

Foto: Marianne Gille, september 2005.


Bärby brandstation
Brandbilarna flyttade till Bärby 2004.

Foto: Marianne Gille, september 2005.

 
Deltidsbrandstationer
Tidigare har det funnits hela 18 stationer. 1992 fanns det endast sex stycken i drift. Gamla Uppsala brandstation var då nedlagd och Storvreta deltidsstation tillkom senare. Många av de tidigare stationerna var enkla. De inrymdes bland annat i garage eller gårdar i närheten av respektive samhälle. Utryckningarna utfördes av personer som ställde upp på frivillig basis. De hade en ringa utbildning men ett stort intresse av att skydda den egna bygden.

Nutidens brandstationer är anpassade till dagens behov genom ny-, till- och ombyggnader.

* * * * *


Knivsta brandstation
bildades 1930. Är en större station med generösa ytor som inryms i den före detta mejeribyggnaden. Det medför att även en sotarkammare och utbildnings- och övningsverksamhet också finns i byggnaden.

Foto: Staffan Hagelin, april 2006.

* * * * *


Björklinge brandstation
bildades 1932. År 1983 stod Björklinges brandstation färdig. Den ersatte den äldre byggnaden i trä som låg på samma plats. Dagens station har god plats för både fordonen och personalen.

Foto: Marianne Gille, april 2006.

* * * * *


Almunge brandstation
bildades 1940. Stationen ligger centralt i Almunge och fick ett till garage 1978. Därmed har Almunge brandstation tillräcklig tillgång på lokaler med serviceutrymmen.

Foto: Marianne Gille, maj 2006.

* * * * *


Knutby brandstation
bildades 1940. Lokalerna var dåliga, vilket ledde till att stationen fick om- och tillbyggnader år 1990. Idag har därmed stationen tillräckliga utrymmen för sin verksamhet.

Foto: Marianne Gille, maj 2006.

* * * * *


Järlåsa brandstation
bildades 1940 och finns i en tidigare bilverkstad. Lokalerna är inte tillfredsställande och planer finns för en framtida förbättringar. Personalen har knappt något utrymme vilket innebär att duschning och omklädnad måste ske i deras egna bostäder.

Foto: Marianne Gille, april 2006.

* * * * *


Skyttorp brandstation
bildades 1942. Stationen ligger på det område där sågen, som numera är nedlagd, låg. I början var stationen en industribrandkår som ombildades 1947 till en kommunal brandkår.

Foto: Marianne Gille, april 2006.

* * * * *


Viksta brandstation
Brandförsvaret i Viksta socken sköttes från början med hjälp av en brandspruta, som stod uppställd i kyrkans vapenhus. Vid en brand klämtades i kyrkklockan och en bonde körde ut sprutan med hjälp av en häst.

1932 bildades en brandkår i Viksta. Den skaffade sig en motorspruta. En av bönderna i Viksta fick ansvaret för att sköta brandsprutan. För det jobbet fick han 25 kronor/år. Problemet var att man alltid måste få tag på en bil, som kunde dra brandsprutan.

1941 fick kåren därför sin första brandbil, en Chevrolet av 1937 års modell, som byggdes om på Wattholma bruk.

1943 byggdes en brandstation efter ritningar av Nils Landgren. Byggmästare var Efraim Jansson. Det hela kostade drygt 8 000 kronor. 1978 degraderades brandstationen i Viksta till "brandvärn" och blev 1985 bortrationaliserad av Uppsala kommun.

Foto: Marianne Gille, april 2006.

* * * * *


Gamla Uppsala brandstation
färdigställdes alldeles innan stationen slogs ihop med Uppsala stads station 1946.Stationen användes som deltidsbrandstation. 1992 var den redan nedlagd. I dag huserar kamratförening och brandvärn i lokalerna. Även Uppsala brandkårsmuseum med äldre fordon och utrustning håller till i lokalerna.

Foto: Marianne Gille, januari 2006.

* * * * *


Storvreta brandstation
byggdes i mitten av 1990-talet. Stationen ligger i utkanten av samhället, nära Fyrisån.

Foto: Marianne Gille, april 2006.

© 2006, 2008 Marianne Gille